Vår kjernekompetanse

Vår erfaring fra og vårt fokus på nøkkelområdene beskrevet nedenfor setter oss i stand til å bidra med gode råd samt bidra med praktiske og kommersielle løsninger innenfor ulike bransjers behov på mange viktige områder. Disse områdene har til felles at de ofte inngår som en bærende del av infrastrukturen til det øvrige næringslivet.

Finansiering & finansiell styring
Bedriftens finansfunksjon og finanssektoren som sådan, ivaretar henholdsvis bedriftens finansielle styring og tjenester knyttet til bedriftens løpende drifts- og investeringsbehov. Finansiell kompetanse er avgjørende for god styring av virksomheters drift og prosjekters lønnsomhet. Vi har erfaring i hele denne verdikjeden, knyttet til behovene innen finansiell planlegging og leveransene fra tjenestesiden. Vi har arbeidet med forretningsutvikling, produktutvikling og tjenesteleveranser innen områdene Corporate Finance og Investment Banking og kjenner derfor godt til mulighetene og verktøyene denne sektoren har for å bidra til bedriftenes finansielle utvikling.

Eiendom & entreprenørvirksomhet
De fleste bedriftseiere får befatning med eiendom, enten som leietager eller huseier. Blant de største er aktørene innen dagligvarehandel som både leier, besitter og utvikler et stort antall eiendommer. Selv aktørene innen e-handel har behov for fysiske lokaler, til administrasjon, eventuell lagring og distribusjon. Utbyggingen av nødvendige arealer foretas av entreprenørbransjen som – gjerne i felleskap med aktører på investeringssiden – aktivt tar del i utvikling av eiendom. Eiendom er en viktig del av bedrifters faste infrastruktur og er således også en betydelig aktivaklasse som investeringsobjekt. Å besitte bred eiendomskompetanse kombinert med høy finansiell kompetanse er viktig for å tilføre verdi i denne sektoren. Vi kan bistå både leietagere, eiendomsbesittere, utviklere og investorer.