Utførelse av oppdrag

Management for Hire
Ved behov for  lederkapasitet påtar vi oss Management for Hire oppdrag. Dette kan være aktuelt ved lederoverganger og akutte og midlertidige behov for prosjektlederkapasitet. Oppdragene kan vare fra et par uker opptil flere måneder. Slike oppdrag kan også utføres gjennom tidsbestemte ansettelsesavtaler.

Behovene utledes typisk fra følgende situasjoner;

  • Tidkrevende eller forsinkede ansettelsesprosesser
  • Internasjonaliseringsprosjekter og inntreden i nye markeder
  • Oppstart av nye virksomheter og produktlanseringer
  • Strukturelle endringer f.eks ved fisjoner og snuoperasjoner
  • Pålagte kapasitetsbegrensninger (opprettholde høy fleksibilitet)
  • Andre kortsiktige kapasitetsproblemer og flaskehalser

Konsulent- og forvaltningsoppdrag
Vi kan også utføre våre tjenester som innleid konsulent over en nærmere avtalt tidsperiode. Da fakturerer vi normalt en timepris eller en fast avtalt ukes- eller månedspris. For løpende forvaltningsoppdrag, se beskrivelse under Forvaltning.

Styreoppdrag
Vi påtar oss også styreoppdrag i små og mellomstore selskaper. Her kan vår generelle breddekunnskap være nyttig. Ved særskilt arbeidskrevende behov vil det avtales en timesats for arbeid utover det som naturlig følger av styrerollen. Vi kan også påta oss rolle som arbeidende styreleder i en overgangsperiode. Slike oppdrag krever forankring hos majoriteten av selskapets eiere.

Tilretteleggingsoppdrag
Ved rene tilretteleggingsoppdrag i forbindelse med transaksjoner, f.eks akkvisisjon av prosjekter, fusjoner og emisjoner belastes normalt et fast minimumshonorar og en nærmere avtalet prosentandel av transaksjonssummen («success fee»). Slike oppdrag vil normalt omfatte avklaring av prosjektspesifikke forutsetninger gjennom finansiell analyse og med initiell verdivurdering, samt utarbeidelse av prospekt /fusjonsplan. Se også omtalen under Transaksjonsbistand.

Prosjektsøk og prospektutarbeidelser
Ved rene prosjektsøk eller partnersøk, uten behov for de nevnte tjenestene, avtales et nærmere «finders fee». Vi kan også påta oss rene prospektutarbeidelser for et fast avtalt honorar.

Lederrekruttering
Både egne tilknyttede konsulenter og eksterne kandidater kan være aktuelle for ansettelse hos oppdragsgiver. Vi rekrutterer utelukkende nøkkelpersonell og fagspesialister. Vi foretar en grundig evaluering av kandidatene, om ønskelig på konfidensiell basis overfor oppdragsgiver. Tjenestene prises markedsmessig.

Vår mulighet for å gi bistand er bare begrenset i forhold til våre kunders behov for spesialisert bransjekunnskap og vår egen kapasitet.