Forvaltning

Mange bedrifter velger å outsource funksjoner knyttet til oppgaver innen selskapsforvaltning, økonomi, formuesforvaltning og eiendomsforvaltning. Innen alle disse områdene kan vi påta oss faste oppdrag for de løpende oppgavene som dere ikke finner det formålstjenlig å uføre selv.

Selskapsforvaltning
Innen selskapsforvaltning påtar vi oss oppgaver innen forretningsførsel, styresekretariatfunksjon og arkivfunksjon. Vi kan bistå ved selskapsendringer, innføring av nye systemer, rutiner for rapportering til selskapets styre og ledelse samt myndighetsrapportering. Vi kan også bistå med forvaltning av selskapets immaterielle rettigheter og finansielle investeringer.

Vi jobber tett på eiere og styret og utfører administrative oppgaver i samsvar med styrets beslutninger innenfor det mandatet kunden bestemmer. Vi gir en samlet oversikt over selskapets ulike engasjementer og utviklingen i disse på periodisk basis – så ofte som kunden ønsker. Typiske kunder er mindre og mellomstore bedrifter samt investeringsselskaper.

Økonomiforvaltning
Vi påtar vi oss koordinering av regnskapsførsel, avlegging av årsregnskap og oppfølging av revisjon. Vi bistår med budsjettering, økonomisk rådgivning og gjennomgang av regnskapsrutiner samt interne prosesser. Vi kan også bistå ved finansiering og leasing av driftsutstyr samt med inngåelse og oppfølging av husleieavtaler. I tillegg kan vi bistå med inngåelse og administrasjon av factoringavtaler, lisensierings- og franchiseavtaler.

Outsourcing av økonomifunksjonen i mindre og mellomstore bedrifter bidrar ofte til å skape en kostnadseffektiv drift. Vi kan yte tjenester som fungerende økonomipartner eller økonomisjef med et overordnet ansvar for økonomifunksjonen.

Eiendomsforvaltning
På vegne av små og mellomstore eiendomsselskaper kan vi påta oss den totale administrasjon av eiendommen innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Dette vil omfatte selskaps- og økonomiforvaltning som beskrevet ovenfor, men vil normalt også omfatte leietageroppfølging, leieinnkreving og koordinering av drift og vedlikehold.

De sistnevnte oppgavene innen drift og vedlikehold kan bestå i alt fra oppfølging av vaktmestertjenester til koordinering av omfattende tilsyn og oppgaver med bygninger og utearealer som f.eks;

  • Drift og tilsyn av tekniske anlegg som heis, ventilasjon, kjøling og varmeanlegg
  • Energioppfølging
  • Avfallshåndtering
  • Internkontrollrutiner brann, elektro og legionella

Sistnevnte oppgaver utføres normalt ved hjelp av underleverandører som vi koordinerer på vegne av huseier.