Transaksjonsbistand

Innenfor de rammer verdipapirhandelloven setter kan vi utføre det meste innen bistand knyttet til transaksjoner. For behovene til små og mellomstore bedrifter representerer disse reglene sjelden en reell begrensing i forhold til kundens behov og i hovedsak kan vi bistå med følgende;

Rådgivning om foretakets kapitalstruktur, fusjoner og oppkjøp mv.
Vi kan gi råd om foretakets kapitalstruktur, industriell strategi samt ved fusjoner og oppkjøp. Forutsetningen er at transaksjonen ikke utelukkende har et finansielt formål for vår kunde, hvilket heller ikke vil være formålet for de oppdrag vi påtar oss.

Utarbeidelse av prospekt i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner
Vi kan bistå med utarbeidelse av informasjonsmemorandum og investorpresentasjoner. Dette vil i hovedsak være mulig i de tilfeller hvor det ellers ikke foreligger prospektplikt etter verdipapirhandelloven (se nedenfor) og i hovedsak i de tilfeller der selskapet selv skal forestå selve plasseringen. Vi forutsetter her at det dreier seg om situasjoner der et selskap søker kapitaltilførsel fra et fåtall finansielle eller industrielle investorer.

Det foreligger nemlig unntak for prospektplikt dersom tilbudet gjelder verdipapirer som legges ut i enkeltstørrelser med pålydende eller krav på vederlag på minst 100 000 euro, eller tilbudet rettes til mindre enn 150 personer og gjelder et beløp på minst 1 000 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder.

Prospektplikt (som medfører kontroll og registrering) vil ellers oppstå. Men uavhengig av prospektplikten vil det, avhengig av størrelsen på investorgrupperingen og dennes profesjonalitet, allikevel være naturlig å utarbeide et informasjonsmemorandum som fortrinnsvis bør oppfylle kravene til prospekt som beskrevet i verdipapirhandelloven.

Plassering av emisjoner (kapitalforhøyelser)
I praksis vil Multicapital kunne tilrettelegge emisjonen og kartlegge mulige investorer, men bare helt unntaksvis kunne bistå med selve plasseringen. Jamfør verdipapirhandelloven er plassering av offentlige tilbud, plassering av emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter en konsesjonspliktig investeringstjeneste.

I verdipapirhandelloven finnes det dog et unntak for den som yter investeringstjenester ved enkelte anledninger som ledd i annen lovregulert eller selvregulert yrkesvirksomhet. Vi legger til grunn at unntakets anvendelses-område er relativt snevert og vil således ikke bistå ved selve plasseringen.